Transparency Act

ET STRATEGISK FOKUS PÅ BÆREKRAFT

I ITP Group mener vi at tiden er inne for å evaluere oss selv. Å drive ansvarlig og ærlig forretning har alltid vært en kjerneverdi og integrert del av den daglige forretningspraksisen i ITP Group. Vi er nå klare til å ta neste steg ved å konkretisere vårt strategiske fokus på bærekraft. Mens verden ruster seg for en usikker fremtid, mener vi at et presisert strategisk fokus er viktigere enn noen gang før.

Vil du vite hvem ITP Group er eller hvordan vår forretning kan ha innvirkning på mennesker eller miljø? Så kan du lese våre ofte stilte spørsmål (FAQ) på denne siden. Du kan også finne svar på dine spørsmål i dokumentene og rapportene lenger ned på siden.

Finner du ikke svar på spørsmålet ditt eller vil du vite mer om spesifikke saker, er du velkommen til å kontakte oss.

KONTAKTINFORMASJON FOR HENDVENDELSER

For alle henvendelser om ansvar og åpenhet rundt våre forretningsaktiviteter, bruk vennligst denne e-posten:
info@itp-group.org

DOKUMENTER OG RAPPORTER

Redegjørelse for arbeid med aktsomhetsvurderinger signert av styret.

Tillegg til redegjørelse for utvidet risikoområde.

Vårt strategiske fokus på ansvarlig næringsliv er skissert i vår Bærekraftsrapport (engelsk).

Alle våre kontorer og datterselskaper av ITP Group følger samme retningslinjer (engelsk).

Alle leverandører av ITP Group er forpliktet til å akseptere, signere og forplikte seg til våre Etiske Retningslinjer for Leverandører.

ET STRATEGISK FOKUS PÅ BÆREKRAFT

ITP Group har både forretningsforhold med bedrifter (B2B) og forbrukere (B2C), samt med samarbeidende leverandører og store kunder. Våre strategiske partnerskap krever en langsiktig satsing på etisk handel og kontinuerlig dialog om ansvarlig næringsliv. Vi jobber sammen mot samme bærekraftsstrategi og bruker en felles intern tjenesteplattform for å sikre et bedriftsdekkende fokus på felles mål. Vårt fokus på bærekraft er reflektert i våre nøkkelområder innenfor etisk handel, som er beskrevet i illustrasjonen nedenfor.

For våre kunder er det avgjørende at vi leverer tjenester av høy kvalitet samtidig som vi opprettholder sosiale og miljømessige standarder. Vår tilstedeværelse i produksjonsområdet og nærhet til leverandørene våre er nøkkelen til å oppfylle disse kravene.

VÅRE AMBISJONER

ITP Group erkjenner at vår forretningsvirksomhet har potensiale til å påvirke mennesker, samfunn og miljø negativt. For å redusere disse risikoene, overholder vi prinsippene og kriteriene som er angitt i vår Retningslinjer for ansvarlig næringsliv. Vi ser også mulighetene til å bidra til positiv utvikling i vår verdikjede i årene fremover.

ANSVARLIG INNKJØPRSPRAKSIS

ITP Group anser ansvarlig innkjøpspraksis som en avgjørende del av vår forpliktelse til ansvarlig forretningsatferd. Vi vil tilpasse våre innkjøpsretningslinjer for å styrke, og ikke undergrave, våre leverandørers evne til å levere på våre krav knyttet til mennesker, samfunn og miljø. Vi streber etter å etablere varige partnerskap med leverandører som viser en spesiell vilje og sterkt engasjement for positiv utvikling i deres virksomhet og i leverandørkjeden.

LEVERANDØRUTVIKLING OG PARTNERSKAP

I ITP Group anerkjenner vi at ansvarlig forretningsatferd avhenger av den kollektive innsatsen fra alle involverte parter i vår forsyningskjede. Vi forstår derfor at enkelte leverandører kan kreve ytterligere ressurser eller kapasitetsbygging for å oppfylle våre krav til ansvarlig forretningsatferd. Derfor prioriterer vi samarbeid med leverandører som viser vilje og innsats for å redusere risikoen for negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø.

UTVIKLING GJENNOM AKTSOMHETSVURDERINGER

ITP Group er forpliktet til å gjennomføre årlig aktsomhetsvurdering for ansvarlig næringsliv. Dette inkluderer å gjennomføre risikovurderinger for å identifisere potensielle negative konsekvenser for mennesker, samfunn og miljø. Vi prioriterer å stoppe, forebygge og redusere slike negative påvirkninger gjennom skreddersydde handlingsplaner. Tiltakene som settes inn må overvåkes og effekten vurderes. I tillegg kommuniseres tiltakene til de som er berørt av våre handlinger. Hvis virksomheten vår viser seg å forårsake eller bidra til negative påvirkninger, vil vi iverksette umiddelbare tiltak for å rette opp situasjonen i samsvar med vår handlingsplan for utbedring. I tilfeller der våre leverandører er ansvarlige for slike påvirkninger, vil vi gi veiledning og støtte for å hjelpe dem med å løse problemet.

FAQ

Hvem er ITP Group og hva er deres aktivitetsområder?

ITP Holding AS, heretter kalt ITP Group, er et norsk selskap med flere regionskontorer. ITP Group er dessuten en investeringsplattform. Vi utvikler egne merkevarer, tilbyr “supply chain management (SCM)” og “manufacturing as a service” for detaljhandelen. Vil du vite mer om ITP Group, våre aktiviteter og vårt strategiske fokus på ansvarlig næringsliv og handel, kan du lese mer i vår rapporter på nettsiden.

Hvem er deres nøkkelinteressenter?

Våre sentrale interessenter er våre kunder, samarbeidende leverandører, våre ansatte, styret, sivilsamfunnet og det offentlige. Vi er fast bestemt på å skape verdi for våre interessenter uten å skade eller påvirke mennesker eller miljø på en negativ måte. Med følgende tilnærming tar vi sikte på å skape mest mulig verdi både for og sammen med våre interessenter.

Hvordan sikrer dere kvalitet på virksomhetens aktiviteter?

Vi er ISO 9001 sertifisert av DNV GL, noe som betyr at våre prosjektledere følger et internasjonalt akseptert kvalitetsstyringssystem med fastsatte prosedyrer for dokumentasjon og håndtering av alle våre prosjekter i Asia. Vi følger ISO 9000-standardene for å sikre høykvalitetsprodukter og kundetilfredshet, samt dokumentasjon og erfaring som trengs for fremtidig utvikling.

I vår interne compliance database over samarbeidende leverandører holder vi oversikt over all informasjon, rapporter og sertifiseringer som er samlet inn fra leverandører. Våre risikovurderinger og tiltakene som er iverksatt (som en del av vår aktsomhetsvurdering-prosedyre), blir kontinuerlig overvåket og evaluert. Vi har funnet ut at vår geografiske tilstedeværelse i produksjonslandene er en styrke for selskapet. Ikke bare har vi lett tilgang til våre leverandørers produksjonssteder, men også dyktige lokale ansatte, som har en løpende dialog med leverandørene og arbeiderne uten å være begrenset av kulturelle eller språklige barrierer.

Hva er deres krav og forventninger til leverandørene deres?

Vi forventer at våre leverandører og samarbeidspartnere jobber målrettet og systematisk for å overholde våre retningslinjer for leverandører, herunder våre etiske retningslinjer som dekker grunnleggende krav i forhold til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, antikorrupsjon, dyrevelferd og miljø. Våre leverandører skal:

 • Følge våre etiske retningslinjer for leverandører.
 • Gjennomføre aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Dette innebærer; gjennomføre risikovurderinger for å identifisere potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og for å stoppe, forhindre og redusere slik påvirkning. Tiltakene som iverksettes skal overvåkes og effekten skal evalueres. Tiltakene som tas skal kommuniseres til de som er berørt av handlingene. Dersom leverandøren er ansvarlig for den negative påvirkningen eller skaden, er de ansvarlig for å yte eller samarbeide om gjenopprettelse og utbedring.
 • Vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring for mennesker, samfunn og miljø gjennom samarbeid.
 • På forespørsel fra ITP Group kunne dokumentere hvordan de, og potensielle underleverandører, jobber for å overholde retningslinjene.
Hva er adressert i deres etiske retningslinjer for leverandører?

Prinsippene for ansvarlig næringsliv som er skissert i våre etiske retningslinjer for leverandører er basert på FN- og ILO-konvensjoner og gir minimums-, ikke maksimumsstandarder. Våre etiske retningslinjer for leverandører tar for seg

 • Tvangsarbeid og obligatorisk arbeid (ILO Konvensjon nr. 29 og 105)
 • Organisasjonsfrihet og Rett til Kollektive Forhandlinger (ILO Konvensjon nr. 87, 98, 135 og 154)
 • Barnearbeid (FN-konvensjonen om Barnets Rettigheter, ILO Konvensjon nr. 138, 182 og 79, og ILO-anbefaling nr. 146)
 • Diskriminering (ILO Konvensjon nr. 100 og 111, og FNs kvinnekonvensjon)
 • Hard eller umenneskelig behandling (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 7)
 • Helse og Sikkerhet (ILO Konvensjon nr. 155 og ILO-anbefaling nr. 164)
 • Lønn (ILO Konvensjon nr. 131)
 • Arbeidstid (ILO Konvensjon nr. 1 og 14)
 • Regulær ansettelse (ILO Konvensjon nr. 95, 158, 175, 177 og 181)
 • Marginaliserte Befolkninger (FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, art. 1 og 2)
 • Miljøpåvirkning
 • Korrupsjon
 • Dyrevelferd

Les mer om de spesifikke sakene i vår Etiske Retningslinjer for Leverandører (på engelsk).

Hva er aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv – og fokuserer ITP Group på dette?

ITP Group skal gjennomføre aktsomhetsvurderinger (“due diligence”) for ansvarlig næringsliv, og vi følger OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Dette innebærer å gjennomføre risikovurderinger for å identifisere mulig negativ påvirkning på mennesker og miljø, og for å stoppe, forhindre og redusere slik påvirkning. Tiltakene som iverksettes er overvåket og effekten vurderes. Tiltakene kommuniseres til de som er berørt av våre aktiviteter. Hvis aktivitetene våre viser seg å forårsake eller bidra til negativ påvirkning på mennesker eller miljø, vil vi stoppe aktivitetene og sørge for eller samarbeide om utbedring. Du kan lese mer om våre hovedfunn i vår redegjørelser på nettsiden.

Hva er deres forhold til deres leverandører?

I dialog med leverandører vil vi ved behov vurdere bidrag til kapasitetsbygging eller ressurser som gjør våre leverandører i stand til å oppfylle ITP Groups krav knyttet til ansvarlig næringsliv. På denne måten legger vi grunnlag for samarbeid med leverandører som viser vilje og evne til å arbeide med positiv utvikling for mennesker og miljø i forsyningskjeden. I tillegg investerer vi i prosjekter for bærekraftig leverandørutvikling (“sustainable supplier development (SSD)”) for å hjelpe leverandører med å vokse og forbedre seg sammen med oss.

FAQ

Hvordan er deres kjøpspraksis?

ITP Group anser ansvarlig innkjøpspraksis som ett av våre viktigste verktøy for ansvarlig næringsliv. ITP Group skal tilpasse sin innkjøpspraksis for å styrke, og ikke undergrave, våre leverandørers evne til å levere på våre krav knyttet til mennesker og miljø. Vi etterstreber varige relasjoner med leverandører som viser en spesiell vilje og evne til å skape positiv utvikling i forsyningskjeden.

Har dere kanaler for varsling?

ITP Group har varslingsmekanismer og kanaler for ansatte og enkeltpersoner som jobber på våre leverandørers produksjonssteder. Vi bruker dialog med ansatte hos våre leverandører for å komme over hindringer for å si ifra eller overvinne frykt for å bruke våre varslingskanaler. Våre compliance-medarbeidere sørger for at kontaktinformasjon til ITP Group alltid er tilgjengelig og synlig for ansatte på produksjonssteder, for eksempel på synlige trykte plakater.

Jobber dere med likestilling mellom kjønn?

Vi feirer både mangfold og likestilling mellom kjønnene i ITP Group. Mangfoldsberegningen til toppledelsen vår viser en overrepresentasjon av kvinner. For teamledere og teammedlemmer i selskapet er det et lite flertall av menn, som resulterer i at 43 % av våre ansatte er kvinner og 57 % er menn. Vi er stolte av mangfoldet som gjenspeiles blant våre ansatte, og verdsetter de forskjellige ferdighetene de tilfører ITP Group.

Hvordan jobber dere med sosial bærekraft?

Vi opererer som en strategisk partner som knytter sammen kunder og leverandører som tilrettelegger for storskala produksjon. Av denne grunn vet vi at det å opptre ansvarlig innebærer hensyn til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, og helse og sikkerhet for personer ansatt av våre samarbeidende leverandører. Samarbeidet vårt er avhengig av respekt og overholdelse av våre prinsipper og etiske retningslinjer for leverandører. Våre prinsipper og etiske retningslinjer er basert på ILO-konvensjoner og rammeverk fra FN og OECD. Retningslinjene følger gjeldende lov, og design og utformingen av våre retningslinjer er utviklet gjennom veiledning fra Etisk Handel Norge.

Det er viktig for oss å spore, måle og kartlegge fremtredende problemer i vår daglige virksomhet. I vår interne compliance database måler og registrerer vi forbedringsområder når det gjelder sikkerhet og helse, arbeidsforhold eller andre områder relatert til våre retningslinjer. ITP Group aksepterer ingen store problemer som har en negativ påvirkning på mennesker.

Hvordan innarbeider dere miljøhensyn i virksomhetsaktiviteter?

Hos ITP Group er vi dedikert til å minimere miljøpåvirkningen vår. Med vårt strategiske fokus på bærekraft, utvider vi vårt perspektiv og streber etter å være enda mer fokusert på å kutte klimautslipp og andre aktiviteter som kan styrke vår rolle for å redusere enhver negativ påvirkning på miljøet. Vi har identifisert potensiell risiko for miljøpåvirkning på ulike områder i vår forretningsatferd, som emballasje, transport og produktdesign.

Hvordan sørger dere for utbedring?

Som en del av våre bærekraftige aktsomhetsvurderinger, har vi skissert prosedyrer for utbedring. Selv om vi har et strategisk fokus på å gjennomføre kontinuerlig risikovurdering og forebygge risiko gjennom prosjekter for bærekraftig leverandørutvikling, kan vi ikke unngå risikoen for fremtredende hendelser der utbedring vil være nødvendig.

Vi har forbedret mulighetene for å kontakte ITP Group med potensielle henvendelser. Vi har fortsatt arbeidet med å sikre varslingskanaler for personer som jobber for leverandører. Denne nettsiden har vi oppdatert med korrekt kontaktinformasjon angående forespørsler om bærekraft og compliance for å sikre at henvendelsene når de ansatte som er ansvarlige for dette. Videre jobber vi med å informere kunder om arbeidet vårt og oppmuntre dem til å bruke tilbakemeldingsmekanismer.

For å sikre at potensielle utbedringsprosesser blir håndtert riktig, har vi utarbeidet en prosessbeskrivelse for utbedring. Selv om brudd på våre etiske retningslinjer for leverandører uvanlig, er det viktig for oss å gi prosessveiledning for å sikre umiddelbar håndtering.

Hva deres retningslinjer mot korrupsjon?

I tråd med gjeldende lov inkluderer vi antikorrupsjon i våre retningslinjer. Korrupsjon i noen som helst form er uakseptabelt, inkludert bestikkelser, utpressing, smøring og upassende private eller profesjonelle fordeler til kunder, agenter, leverandører, ansatte eller offentlige ansatte. ITP Group, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller upassende pengegaver eller annen godtgjørelse for å oppnå private eller forretningsmessige fordeler i deres egen interesse eller i interessen til kunder, agenter eller leverandører.

Respekterer dere organisasjonsfrihet og arbeiderrepresentasjon?

ITP Group støtter retten til organisasjonsfrihet og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere arbeidstakerrepresentanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid for ansvarlig næringsliv.